INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAAKADEMICI

Akademik Aleksandar Fira

Aleksandar Fira CV

Rođen je u Kragujevcu, 4. maja 1929. godine. Posle završene gimnazije, upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 1952., a doktorirao 1959 godine. Bio je profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, a u Institutu društvenih nauka je radio od 1970-1971. godine. Od 1969. je bio sudija Ustavnog suda Jugoslavije, a predsednik istog Suda je bio od 1982. - 1990. godine. Bio je i predsednik Ustavnog suda Vojvodine od 1974; predsednik Saveznog komiteta za zakonodavstvo i član Saveznog izvršnog veća od 1975. do 1982. godine; profesor Fakulteta političkih nauka od 1990. do 1994 godine. Dopisni član Akademije nauka i umetnosti AP Vojvodine je postao 1979. godine, a od 1988. do 1990. godine bio je predsednik njenog predsedništva. Nakon integrisanja Vojvođanske akademije nauka i umetnosti sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti postaje član SANU u Odeljenju društvenih nauka. Od 1997. godine bio je redovni član Akademije nauka i umetnosti centralne Evrope. U SANU je aktivno radio u Međuodeljenjskom odboru za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava i Odboru za proučavanje izvora srpskog prava kojima je i predsedavao.

Dobitnik je Ordena rada sa zlatnim vencem, Ordena za vojne zasluge sa srebrnim mačevima, Ordena bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem, Ordena Republike sa srebrnim vencem.


Najvažnija dela Aleksandra Fire su:

  • Ustavni razvoj socijalističke Jugoslavije, Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka, 1974
  • Ustavno pravo, Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka, Privredni pregled, 1976
  • Država u sistemu socijalističkog samoupravljanja, Institut za političke studije, 1980
  • Razvoj socijalističkog samoupravljanja u SFRJ : ustavno-pravni ogled, Centar PK SKV za političke studije i marksističko obrazovanje,1981
  • Ustavnost i politika, Centar PK SKV za političke studije, 1984
  • Moć i nemoć federacije : snage i protivrečnosti u jugoslovenskom federalizmu, Dnevnik, 1986
  • Enciklopedija ustavnog prava bivših jugoslovenskih zemalja (u četiri toma), Mir, SANU, 1999
  • Preminuo je 31. decembra 2011. u Beogradu.

Monografije

Zbornici