INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAAKADEMICI

Akademik Ivan M. Maksimović

Ivan M. Maksimovic CV

Rođen je 21. aprila 1924. u Beogradu, gde je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Iz gimnazije je za vreme rata isključen zbog učešća u antifašističkom pokretu kao član SKOJ-a. Posle završenih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1950. godine za asistenta pri Katedri ekonomskih nauka tog fakulteta. Doktorirao je na Pravnom fakultetu 1957. godine sa temom „Ekonomska teorija socijalizma u građanskoj ekonomskoj nauci“. Za docenta je izabran 1958., za vanrednog profesora 1963., a za redovnog profesora „Političke ekonomije“ 1968. godine. Od 1975. do 1985. godine bio je šef katedre ekonomskih nauka Pravnog fakulteta u Beogradu. U Institutu društvenih nauka je bio Upravnik Centra za ekonomske nauke. Ivan Maksimović je bio generalni sekretar i potpredsednik Saveza ekonomista Jugoslavije, predsednik Saveza ekonomista Srbije kao i predsedavajući i član mnogobrojnih komisija i tela ovih udruženja.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1978., za redovnog člana 1985. godine. Vršio je i funkciju sekretara Odeljenja društvenih nauka SANU u periodu od 1989. do 1993. godine. U oblasti nauke, glavna polja interesovanja i doprinosa Ivana Maksimovića su ekonomska teorija i metodologija, uporedni ekonomski sistemi, samoupravno društveno – ekonomski sistem. U Akademiji je radio u nekoliko naučnih tela: Odbor za filozofiju i društvenu teoriju, član od 1985; Međuodeljenjski odbor za 3. Milenijum, član od 1982; Komisija za ekonomske nauke, član od 1979; Međuakademijski odbor za proučavanje položaja i problema nauke, član od 1987; Grupa za ustavnopravna pitanja, član od 1989; Međuodeljenjski odbor za proučavanje ljudskih i manjinskih prava, član od 1993.

Nosilac je visokih priznanja: Orden zasluga za narod 3. reda, 1948; Orden sa zlatnim vencem, 1972; Orden rada sa crvenom zastavom, 1988; Sedmojulska nagrada, 1991. Pravni fakultet u Beogradu objavio je u čast njegovog penzionisanja dvobroj 5/6 Anala Pravnog fakulteta za 1991. godinu. Prvi rad, profesor Ivan Maksimović, je objavio u časopisu „Ekonomist“ 1951. godine pod nazivom Engels: Položaj radničke klase u Engleskoj. Kada je časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu objavio svečani broj 1991. godine posvećen akademiku Ivanu Maksimoviću, sačinjena je bibliografija njegovih radova koja je imala 300 odrednica. Među ovim bibliografskim jedinicama bilo je 32 knjige, udžbenika i monografija. Nakon odlaska u penziju profesor Ivan Maksimović je objavio još 12 naučnih radova.

Preminuo je u Beogradu 8. januara 2007. godine.


Monografije

Zbornici