INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAAKADEMICI

Akademik Miloš Macura

Milos Macura CV

Rođen je 20. januara 1916. u Beču. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1938. godine, a doktorirao je 1956. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1947. bio je direktor Statističkog ureda HP Srbije, a od 1954. do 1960. godine zamenik direktora Saveznog zavoda za statistiku. Tokom 1960. bio je na istraživačkom radu u Indiji kao stručnjak Ujedinjenih nacija, a potom i u Etiopiji. U Institutu društvenih nauka je radio od 1961. do 1963. godine. U Institutu je 1962. godine osnovao Centar za demografska istraživanja za čijeg je upravnika izabran iste godine. Sredinom 1963. imenovan je za direktora Saveznog zavoda za statistiku. Od 1966. do 1972. godine bio je direktor Odeljenja za stanovništvo pri Organizaciji ujedinjenih nacija. Za redovnog profesora univerziteta izabran je 1958. godine. Predavao je demografiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1958 — 1966), a Demografiju komune i populacionu politiku na magistarskim kursevima na univerzitetima u Zagrebu, Beogradu i Skoplju. Od 1972 — 1974. predavao je po pozivu ekonomiku stanovništva na Univerzitetu u Luvenu. Za dopisnog člana SANU izabran je 1974., za redovnog 1981. godine. Bio je sekretar Odeljenja društvenih nauka od 1985. do 1989. godine, a član Predsedništva SANU od 1989. do 1994. godine. U SANU je rukovodio: Odborom za proučavanje stanovništva, Međuodeljenjskim podborom za proučavanje ljudskih prava i nacionalnih manjina, Komisijom za proučavanje života i običaja Roma. Za člana korespondenta Francuske akademije moralnih i političkih nauka izabran je 1968., a za počasnog člana Kraljevskog statističkog društva u Londonu 1974. godine. Bio je predsednik Međunarodnog statističkog instituta (1975 — 1977); član saveta Međunarodne unije za naučno istraživanje stanovništva (1973 — 1977); predsednik Međunarodnog komiteta za informacije i dokumentaciju u oblasti društvenih nauka (1975 — 1977).


Pored ostalog objavio je i:

  • Ekonomski sastav stanovništva, Štamparija Branko Đonović, 1953
  • Stanovništvo i radna snaga kao činioci privrednog razvoja Jugoslavije, Nolit, 1958
  • Prilozi teoriji i politici stanovništva: izbor članaka i rasprava, Ekonomski institut, 1974
  • Naselja i stanovništvo oblasti Brankovića 1455. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Službeni glasnik, 2001, a Zavod za udžbenike i nastavna sredstva mu je 1997. godine objavio izabrane radove u tri toma: Stanovništvo, Stanovništvo i razvoj, i Radna snaga i stanovništvo.
  • Preminuo je u Beogradu 29. avgusta 2005. godine.

Monografije

Zbornici