INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKACENTAR ZA PRAVNA ISTRŽIVANjA

Istorija: Centar za pravna istraživanja (CPI), deo je Instituta od njegovog osnivanja, dakle od 1957. godine. Njegovim radom su upravljali: akademik Jovan Đorđević (1958-1962), akademik Ljubomir Tadić (1962-1965), dr Dimitrije Prodanović, (1965-1970 i 1985-1989), dr Slavoljub Popović (1970-1973), dr Svetislav Aranđelović (1974-1980), dr Ljiljana Đurović (1980-1984), dr Mijat Damjanović (1990-1992), dr Ljiljana Krulj (1992-2000), a zatim dr Zorica Mršević (2000-2008).


Delatnost: CPI kontinuirano unapređuje izučavanje pravne nauke i pozitivnog prava kroz proučavanje problema u vezi sa vladavinom prava, ljudskim pravima, savremenim pravnim tendencijama u svetu. Delatnost CPI je od interesa za razvoj pravnog sistema Srbije, jer se u njemu prati i proučava razvoj kako pravnih institucija Republike Srbije, tako i uporednopravnih sistema evropskih i drugih država. Poslednjih godina, CPI je razvio istraživanja medicinskog, zdravstvenog, ekološkog prava, rodnih studija, ravnopravnosti polova i fenomena nasilja. Istraživanje u oblasti medicinskog prava i rodnih studija, čine CPI prepoznatljivim i referentnim u naučnoj i stručnoj javnosti.


Ciljevi: Uporedna istraživanja, praćenje naučnih pravaca, i stalno unapređenje pravne nauke u Srbiji, kako sa stanovišta timskog, projektnog rada, tako i individualnog istraživačkog rada. Centar definiše i obrađuje relevantne naučne oblasti iz domena civilnog, medicinskog, i javnog prava sa posebnim osvrtom na važeće standarde ljudskih prava u tim oblastima. Centar oblikuje naučne kadrove kao deo naučnog i visoko-obrazovnog procesa i publikuje značajan broj naučnih radova.


Organizacija:


Upravnica:

Dr Hajrija Mujović, naučna savetnica


Saradnici/saradnice:

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica
Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica
Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica
Dr Marko Milenković, naučni saradnik
Sofija Nikolić, istraživačica saradnica
Dr Sanja Stojković-Zlatanović, istraživačica saradnica
Dr Ranko Sovilj, istraživač saradnik
Jagoda Drljača, istraživačica pripravnica

Monografije

Zbornici