home page o_idnIME I PREZIME

Nada RaduškiE-MAIL ADRESA

KONTAKT TELEFON

raduski@eunet.rs
demcent@eunet.rs

+ 381 11 3613-892
+ 381 63 8961-700

MESTO I DATUM ROÐENJA

Valjevo 7.6.1961.

OBRAZOVANJE

 • Doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, (Doktorska disertacija “Promena etničke strukture i demografske odlike nacionalnih manjina u Centralnoj Srbiji”), 2006.

 • Magistrirala u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, (Magistarska teza “Neposredni faktori fertiliteta stanovništva”), 1993.

 • Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, (smer: spoljna trgovina), 1985.

SADAŠNJE ZAPOSLENJE – RANIJA ZAPOSLENJA

1987, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

 • etnicitet

 • nacionalne manjine

 • migracije stanovništva

 • demografski razvitak

NAUČNA ZVANJA

 • naučni saradnik, 2007.

 • istraživač-saradnik, 1994.

 • istraživač, 1987.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA PO IZBORU AUTORA

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA, ASOCIJACIJAMA

 • Društvo demografa Srbije, 1990...

 • Forum za etničke odnose, Beograd, 1996...

 • Ekspertski tim Saveznog Ministarstva za nacionalne i etničke zajednice, 2001-2003.

 • Stručni tim za izradu Strategije razvoja Koordinacionog tela Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2007...

 • Naučno društvo ekonomista, Beograd, 2007...

 • Izvršni odbor Kluba 21, Beograd, 2008...

 • Upravni odbor Instituta za političke studije, Beograd, 2008...


/home page/