INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Anton Vratuša

(Dolni Slaveči, Slovenija, 1915.)

Anton Vratusa CV

Direktor Instituta društvenih nauka od 1965 do 1967. godine. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Bio je redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Fakulteta za političke nauke, sociologiju i novinarstvo u Ljubljani. Bio je potpredsednik Jugoslovenskog udruženja za društvene nauke i član Saveta Međunarodnog udruženja za političke nauke (IPSA). Redovni član Slovenačke akadamije nauka od 1985. Učestvovao je u partizanskom pokretu, a u slovenačkoj i jugoslovenskoj administraciji obavljao je značajne političke i diplomatske funkcije. Živi u Ljubljani.


Najznačajniji radovi:

  • Perspektive ekonomskega in družbenega razvoja v Jugoslaviji, Cankarjeva založba, 1955
  • O komuni, Visoka škola političkih nauka, 1962
  • Komunalna samouprava, Visoka škola političkih nauka, 1963
  • Socijalistička demokratija kao društveno politička suština i oblik političkog sistema Jugoslavije, Visoka škola političkih nauka, 1964
  • Neuvrščeni in novi mednarodni ekonomski red, Zveza delavskih univerza Slovenie, Univerzum, 1979
  • Profil nesvrstanosti: samoupravljanje i participacija u nacionalnom razvoju i politika nesvrstavanja na međunarodnom planu, Borba, 1980
  • Ostvarivanje Zakona o udruženom radu, Komunist, 1980

Monografije

Zbornici