INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Branimir Janković

(Valjevo, 1920 - Beograd, 1990.)

Branimir Jankovic CV

Direktor Instituta društvenih nauka od 1970. do 1972. godine. Univerzitetsku karijeru je počeo na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a 1962. godine je biran za profesora na Pravnom i Ekonomskom fakultetu u Nišu. Od 1970. godine bio je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavao je na univerzitetima u Francuskoj, Nemačkoj, SAD, Sovjetskom Savezu, Poljskoj, Rumuniji, Egiptu, Libiji, Indiji i drugim zemljama. Bio je prorektor Beogradskog Univerziteta (1960-1965), osnivač je i prvi rektor Univerziteta u Nišu (1965-1969), a bio je član Stalne evropske konferencije rektora (1966-1970). Obavljao je i brojne stručne funkcije od kojih su značajne to što je bio član Komisije za prava čoveka UN od 1967. do 1972. godine; predsednik Specijalne grupe eksperata UN za prava čoveka; član Potkomisije protiv diskriminacije i za zaštitu prava manjina UN od 1969. do 1975. godine.


Najznačajniji radovi:

  • Uvod u savremeno međunarodno javno pravo, Veselin Masleša, 1953
  • Savremene međunarodnopravne teme, Svjetlost, 1953
  • Osnovi međunarodnog javnog prava: uvod i subjekti, Veselin Masleša, 1958
  • Međunarodni odnosi i međunarodno pravo, Svjetlost, 1964
  • Teorija i stvarnost u nauci o međunarodnim odnosima, Savremena administracija, 1977
  • International relations and historical disciplines, Institute of International public law, Thessaloniki, 1977
  • Public international law, Translational Publishers, New York, 1984
  • Balkan u međunarodnim odnosima, Naučna knjiga, 1988
  • Diplomatija: savremeni sistem, Naučna knjiga, 1988

Monografije

Zbornici