INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADIREKTORI

Milivoje Trklja

(Korita, BiH, 1934 – 2003.)

Milivoje Trklja CV

Predsednik Poslovodnog odbora Instituta od 1975. do 1976. godine i upravnik Centra za ekonomska istraživanja od 1972. do 1976. godine. Diplomirao je i doktorirao (1965.) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svoju akademsku karijeru započeo je 1962. godine u Ekonomskom odeljenju Instituta društvenih nauka u zvanju asistenta. U Institutu je biran u zvanje naučnog saradnika i višeg naučnog saradnika. 1976. godine prelazi na Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu gde je biran za vanrednog i redovnog profesora na predmetu Finansije i finansijsko pravo. Predavao je i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i na Pravnom fakultetu u Nišu.


Najznačajniji radovi:

  • Kamata na investicione kredite u uslovima društvenog samoupravljanja, Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje društvenih odnosa, 1966
  • Razvojni nivo finansiranja opšte i zajedničke potrošnje u SR Srbiji, Institut društvenih nauka, Centar za istraživanje društvenih odnosa, 1968
  • Društvena svojina i kamata, Institut društvenih nauka, 1974
  • Finansiranje obrazovanja : teorijski elementi i društveno-ekonomske pretpostavke u samoupravnom sistemu, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1974
  • Mehanizmi sticanja dohotka u društvenim delatnostima, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1974
  • Dohodak kulture u slobodnoj razmeni rada, Institut društvenih nauka, 1975
  • Slobodna razmena rada, Ekonomika, 1981
  • Finansije i finansijsko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1990
  • Finansijsko pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, (knj. 1 i 2) 1996 i 1998

Monografije

Zbornici