INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAGoran Penev


Naučni saradnik


Doktor demografskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016 ((Samoubistva u Srbiji u kontekstu savremenih demografskih i društvenoekonomskih promena))

Magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1987 ((Osnovne determinante, karakteristike i posledice starenja stanovništva Jugoslavije););

Dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1978.
Interesovanja:

  • fertilitet, vanbračna rađanja
  • mortalitet, suicidni mortalitet
  • migracije
  • strukture stanovništva, starenje stanovništva, projekcije stanovništva, procene stanovništva

Biografija:

Od 1979. godine zaposlen je u Institutu društvenih nauka (Centar za demografska istraživanja) gde radi na raznim istraživačkim poslovima.

Objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova. Članke je objavljivao u preko 25 domaćih i stranih časopisa. Učestvovao je na brojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu kao autor saopštenja i član naučnih odbora. Član je redakcije časopisa Economic development (2011-), edicije Balkan Demographic Papers (2000-), časopisa Stanovništvo (1990-2010, glavni urednik 1992-1996), Srpske demografske bibliografije 1945-2012 (2006-2013).

Držao je predavanja po pozivu na dodiplomskim, poslediplomskim i doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu. Višegodišnji je saradnik francuskog Nacionalnog instituta za demografske studije (INED, Paris) i Evropske demografske opservatorije (ODE, Saint-Germain-en-Laye), Univerziteta Tesalija (UTH, Volos).Član je Odbora za proučavanje stanovništva Odeljenja društvenih nauka SANU. Bio je saradnik ili rukovodilac više desetina nacionalnih ili međunarodnih naučnih projekata.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Društvo demografa Srbije /član-osnivač/
  • Statističko društvo Srbije
  • Gerontološko društvo Srbije
  • Association International des Démographes de Langue Française (AIDELF)
  • Association Demobalk /član-osnivač, potpredsednik/

https://independent.academia.edu/GoranPenev
https://www.researchgate.net/profile/Goran_Penev


Izabrane publikacije:

-"Sezonalnost suicida u Srbiji, 1990-2012". Stanovništvo, 2014, 52(2): 67-89 DOI:10.2298/STNV1402067P

-Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine. Zavod za statistiku Crne Gore – Monstat, Podgorica, 2008, str. 213.

-"Razvitak stanovništva sveta, Evrope i Srbije od 1945. do 2004". Evolucija populacione politike u Srbiji 1945-2004. Demografski zbornik, knjiga VII. Odeljenje društvenih nauka. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2005, 19-50.

-"Zamena generacija u Srbiji u periodu 1950-2000". Stanovništvo, 2001, 39(1/4): 45-71

Monografije

Zbornici