INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAHajrija Mujović Zornić


Naučna savetnica

Rukovodilac projekta

Upravnica Centra za pravna istraživanja IDN


2001. Doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, disertacija: "Odgovornost za štetu zbog neželjenog rođenja (wrongful birth) i zbog nesrećnog života (wrongful life) – Uporednopravni prikaz"

1989. Magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, teza: "Pravna dejstva predugovora"

1983. Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Interesovanja:

 • Bazična grana istraživanja: medicinsko pravo
 • Specijalnosti: prava pacijenata, prava lekara, opšti deo medicinskog prava, građanska odgovornost u medicini, reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava, farmaceutsko pravo, bioetika i pravo, zdravstveno pravo, obligaciono pravo

Biografija:

Afirmisana kao rukovodilac naučnog tima koji je počeo 1990-ih godina u okviru istraživačkog rada u IDN da se kontinuirano bavi pitanjima razvoja teorije i prakse medicinskog prava u Srbiji, po ugledu na uporedno pravo i istraživanja na tom polju u Evropi i svetu; nosilac je nagrade za rad na fundamentalnim projektima dodeljene od strane MNTR Srbije; autor jedne od prvih doktorskih disertacija iz medicinskog prava, odbranjene 2001. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu; rukovodilac prvog pravnog projekta u Srbiji iz oblasti ljudskih prava i zdravlja - "Pacijentova prava u sistemu zdravstva, Srbija i evropske perspektive" (2005-2010); jedan od osnivača i dugogodišnji generalni sekretar JUMP-a (Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo / kasnije Srbije UMPS), kao i potpredsednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM); višegodišnji delegat Srbije na kongresima Svetskog udruženja za Medicinsko pravo (WAML); član Etičkog odbora Srbije do 2014.godine; recenzent brojnih radova u okviru rada Uređivačkog odbora Kopaoničke škole prirodnog prava; dala doprinos programima i izvođenju Kontinuirane medicinske edukacije; ostvarila saradnju u radu zakonodavnih tela u oblasti zdravstvenih propisa, kao i saradnju u nastavi medicinskog prava na pravnim fakultetima u Srbiji i regionu, gde predaje kao gostujući profesor; mentor je na master i doktorskim studijama medicine i prava; dokazala se u organizatorskim sposobnostima i međunarodnoj naučnoj saradnji.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • 2012- sadašnjost, Potpredsednik SUPRAM udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije
 • 2001 - sadašnjost, Član Udruženja pravnika Srbije (Kopaonička škola prirodnog prava)
 • 2000 - sadašnjost Delegat pri Svetskom udruženju za medicinsko pravo (WAML)
 • 2011 – sadašnjost Član UNESKO Sekcije za bioetiku u Srbiji (Chair in Bioethics, RS Unit)
 • 2009 – sadašnjost Član Nacionalnog komiteta za bioetiku pri SANU

Reprezentativne publikacije:

 • (2015) Human Rights in Patient Care – Serbia (Chapters 6,7), koautorstvo sa V.Bjegović Mikanović i dr., ured. V.Bjegović Mikanović, J.Šantrić, J.Overal, Medical School, University of Belgrade, str. 413. http://health-rights.org/index.php/practitionerguides
 • (2015)"Lična prava u oblasti genetske dijagnostike – Novine u zakonodavstvu Srbije", u: Vesna Kazazić (ured.) Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Pravni fakultet u Mostaru, Neum, Mostar, Bosna i Hercegovina, str. 439-452
 • (2008) Farmaceutsko pravo – Pravo o lekovima i štete od lekova, Nomos , Institut društvenih nauka, Beograd
 • (2002) Neželjeno rođenje deteta kao slučaj štete i odgovornost lekara, Nomos, Beograd

Monografije

Zbornici