INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAMirko Blagojević


Naučni savetnik

Rukovodilac Foruma za religijska pitanja (FOREL), IDN


2003. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu

1994. magistrirao na Filozfoskom fakultetu u Beogradu

1988. diplomirao sociologiju na Filozofskom Fakutletu u Beogradu


Interesovanja:

  • religija u postsocijalističkim društvima
  • pravoslavlje u empirijskoj perspektivi
  • religioznost mladih

Biografija:

Rođen 5. januara 1962. godine u Požarevcu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je 2003. doktorirao na temi iz oblasti sociologije religije. Radio je od 1990. do 1998. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu. Od 1999. do 2003. godine bio je profesor sociologije na Visokoj tehničkoj školi stukovnih studija u Požarevcu a od 2003. do 2014. godine radio kao naučni saradnik i viši naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U ciklusu projekata od 2011. godine bio je rukovodilac projekta osnovnih istraživanja pod nazivom: „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“. U više navrata je bio rukovodilac projekata iz oblasti religiologije koje je finasirala Konrad Adenauer Fondacija iz Beograda. Od 2009. do 2013. godine bio je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Crna Gora). Više puta je u poslednjih nekoliko godina studentima i profesorima Lomonosov univerziteta na tamošnjem Sociološkom fakultetu držao seminare posvećene empirijskom i teorijskom istraživanju pravoslavlja u Srbiji i Rusiji. Takođe je predavanja iz oblasti sociologije religije držao i studentima Belgorodskog državno-nacionalnog univerziteta u ruskom gradu Belgorodu. Posebno se angažovao u aktivnostima oko potpisavanja Sporazuma o naučnoj saradnji pomenutog univeziteta i Univerziteta u Beogradu. Aktivno učestveju u realizaciji razmene studenata između ova dva univerziteta. Od 2014. godine predaje na Univezitetu u Beogradu na master programu pod nazivom Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama predmet Procesi (de)sekularizacije i osnove sociološkog pristupa religiji. Bio je osnivač i rukovodilac Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Foruma za religijska pitanja Instituta društvenih nauka iz Beograda. Pored blizu 100 objavljenih radova u naučnim časopisima objavio je i tri knjige: Približavanje pravoslavlju (1995), Religija i crkva u transformacijama društva (2003) i Vitalnost religije u (de)sekularizaovanom društvu (2015).

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • JUNIR, Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije od osnivanja, 1993. godine

http://www.isras.ru/socis_2011_10.html

Najvažnije publikacije:

  • -(1995)Približavanje pravoslavlju, JUNIR, Gradina, Niš, str. 177.
  • -(2005) Religija i crkva u transformacijama društva, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, I. P. Filip Višnjić, Beograd, str. 415.
  • -(2008), „Desecularization of Contemporary Serbian Society“, Religion in Eastern Europe, vol. XXVII, Numbber 1., pp. 37-50., (Christians Associated for Relations with Eastern Europe, edited by Paul Mojzes and Walter Sawatsky)
  • -(2011) „Возрождение православия в Сербии: действительность или миф?“, Социологические исследования, № 10., РАН, Москва, с. 81-88

Monografije

Zbornici