INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKASanja Stojković-Zlatanović


Naučna saradnica


2016 – odbranjena doktorska disertacija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (naziv disertacije „Pravni status i zaštita lica obolelih od retkih bolesti – radnopravni, medicinskopravni i aspekt socijalne zaštite“, radnopravna naučna oblast).

2012 – odbranjen sa odlikom preddoktorski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (naziv rada „Međunarodni okvirni kolektivni ugovori o radu“, radnopravna naučna oblast)

2010 - upisane doktorske studije, Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu (radnopravna naučna oblast)

2010 – dipl. pravnik, Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu (pravosudni smer)
Interesovanja:

  • Radno pravo
  • Socijalno pravo
  • Zdravstveno (Medicinsko) pravo

Biografija:

Po završetku osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (opšta prosečna ocena 9.45), gde je tokom studija više puta bila nagrađivana pohvalnicama za odličan uspeh i bila stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, na istom fakultetu, upisuje doktorske studije na katedri za Radno i socijalno pravo (mentor prof. dr Branko Lubarda). Godine 2011. zasniva radni odnos u Institutu društvenih nauka, u zvanju istraživača pripravnika da bi 2013. godine bila izabrana u zvanje istraživača saradnika. Angažovana je na projektu resornog ministarstva „Medicinskopravni i drugi društveni aspekti na polju retkih bolesti, ljudska prava, politika i praksa“ (br. III 410004). Posebno se bavi aktuelnim pravnim pitanjima međunarodnog i evropskog radnog i socijalnog prava, kao i analizom uporednog radnog (i socijalnog) zakonodavstva sa naročitim osvrtom na antidiskriminatorsko radno zakonodavstvo sa aspekta implementacije određenih rešenja koja mogu da budu od značaja za domaće pravo i praksu. Jedna je od osnivača i član Predsedništva Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM), gde je angažovana na projektu koga finansira Evropska komisija pod nazivom „Ravnopravnost u politikama i uslugama za pacijente sa retkim bolestima“. U radu se služi engleskim, nemačkim i španskim jezikom.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM)

https://www.researchgate.net/profile/Sanja_Stojkovic-Zlatanovic


Izabrane publikacije:

-„Koncept fleksigurnosti i strategija doživotnog učenja-perspektive razvoja u Republici Srbiji“ u M. Rašević, M. Marković (ur.), Pomeraćemo granice, Institut društvenih nauka, Beograd, 2012, str. 171-190.

-„Savremeni koncept prava na dostojanstveni rad“, u Međunarodno humanitarno pravo, Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Pravni fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, 2013, str. 441-456.

-„Genetska diskriminacija i genetsko testiranje u oblasti rada i zapošljavanja - osnovna pravna pitanja“, Strani pravni život, br. 2/2015, str. 157-169.

-„Vulnerabilnost društvenog i posebnost socijalnopravnog položaja lica obolelih od retkih bolesti“, Sociološki pregled, XLIX (2015), br. 4, str. 385-398.

Monografije

Zbornici