RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

Logo RCPI

Resursni Centar za podršku istraživanjima (RCPI) je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje doprinosi razvijanju modela upravljanja društvenim naukama u Srbiji zasnovanom na nezavisnosti naučne misli, otvorenosti nauke prema društvenim promenama i primeni nauke u javnim politikama.

RCPI su osnovali Institut društvenih nauka (IDN) i Institut ekonomskih nauka (IEN) uz finansijsku i tehničku podršku projekta PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friborgu u Švajcarskoj. Kako bi društvene nauke mogle da pomognu rešavanju problema u društvu, PERFORM se fokusira na jačanje uloge ovih nauka u procesu društveno-ekonomskih reformi. Projekat podržava unapređenje kvaliteta istraživanja u društvenim naukama i povezivanje istraživačke zajednice sa kreatorima javnih politika. Takođe, pomaže unapređenje pravnog okruženja i pristupa alternativnim izvorima finansiranja koji su neophodni za sprovođenje kvalitetnih i društveno relevantnih istraživanja.

Ciljevi RCPI usklađeni su sa Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2016. do 2020. godine.

Osnovni ciljevi su:

  • Podrška istraživačima u IDN i IEN u projektima u oblasti društvenih nauka;
  • Promocija istraživanja u oblasti društvenih nauka;
  • Povezivanje naučnih istraživanja sa javnim politikama;

Osnovne aktivnosti RCPI:

  • Razvoj metodologije rada na pripremi naučnih i drugih istraživačkih projekata;
  • Učešće u pripremi, realizaciji i praćenju projekata;
  • Organizacija stručnih skupova, savetovanja, seminara, edukativnih programa;
  • Podrška naučnom i stručnom kadru za učešće u naučnim, stručnim i istraživačkim projektima;
  • Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti društvenih nauka;
  • Objavljivanje knjiga, stručnih i drugih publikacija;
  • Saradnja sa državnim organima i institucijama: Vladinim Kancelarijama, lokalnom samoupravom, univerzitetima, institutima, naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, organizacijama civilnog društva, poslovnim udruženjima, privrednim subjektima i dr. Saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama, regionalnim inicijativama i ambasadama.