INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAUPRAVA

Jovan Bazić

Redovni profesor


Doktorska disertacija: "Političke koncepcije rešavanja srpskog nacionalnog pitanja", Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Katedra za političku teoriju, sociologiju i metodologiju, 2002.

Magistarska teza: "Klasno i nacionalno u jugoslovenskoj teoriji o socijalizmu", Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer: Politička sociologija, 1995.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Društveno-politički smer, 1983.Interesovanja:

 • Društveni aspekti obrazovanja
 • Društvene promene
 • Socijalni identiteti
 • Međunacionalni odnosi na postjugoslovenskom prostoru i na Balkanu

Ukratko o vama, čime se bavite:

 • Zaposlen na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Prištini-Kosovska Mitrovica
 • Angažovan u nastavi doktorskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini-Kosovska Mitrovica

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Srpsko sociološko društvo
 • Međunarodna asocijacija politikologa International Political Science Association - 1590 Docteur-Penfield, Montréal /Québec/ H3G 1C5 Canada

Reference:

1) Monografije:

 • Bazić Jovan: Društveni aspekti obrazovanja, Institut za političke studije, Beograd; Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposavić, Leposavić, 2012. ISBN: 978-86-7419-243-6
 • Bazić Jovan: Srpsko pitanje - Političke koncepcije rešavanja srpskog nacionalnog pitanja, Javno preduzeće Službeni list Srbije i Crne Gore, Beograd; Institut za političke studije, Beograd, 2003. ISBN: 86-355-0586-7

2) Udžbenici:

 • Bazić Jovan, Pešić Mihailo: Sociologija, Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposavić, Leposavić, 2012. ISBN: 978-86-84143-22-0
 • Pešić Mihailo, Bazić Jovan: Sociologija, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Fakultet za poslovnu informatiku, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment; Beograd, 2004. ISBN: 86-85305-01-2
 • Ovaj udžbenik je izdat prvi put 2004. godine istovremeno na Učiteljskom fakultetu u Prizrenu-Leposavić i na nekim fakultetima Univerziteta Singidunum. U međuvremenu on je pretrpeo jedno izmenjeno i dopunjeno izdanje (2012) i štampan je u desetak različitih izdanja na fakultetima Univerziteta Singidunum.

3) Članci:

Oko 80 radova koji su objavljeni u naučnim časopisima i drugim publikacijama u zemlji i inostranstvu.

4) Ostalo:

Učestvovao je u različitim naučno-istraživačkim projektima, redakcijama i naučnim odborima časopisa i zbornika radova, recenzijama i naučnim skupovima.

Monografije

Zbornici