ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Održano predavanje Nasilje nad ženama i nastava na visokoškolskim ustanovama u Srbiji

slika za vest

U Institutu društvenih nauka je 16. oktobra 2019. godine prof. dr Vesna Nikolić Ristanović održala predavanje pod nazivom Nasilje nad ženama i nastava na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Vesna Nikolić-Ristanović je redovna profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i direktorka Viktimološkog društva Srbije. Ovo je bilo treće predavanje u okviru ciklusa Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda, u organizaciji Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka. U predavanju je predstavljen razvoj i sadašnja situacija u pogledu mesta koje tema nasilja nad ženama ima u nastavi na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Izneti su rezultati kvalitativnog istraživanja koje je predavačica sprovela na uzorku fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Na osnovu rezultata istraživanja iznose se zaključci o promenama do kojih je došlo poslednjih 20 godina, kao i o adekvatnosti edukacije o nasilju nad ženama koju budući stručnjaci u Srbiji dobijaju na fakultetima, u smislu potrebe odgovarajućeg reagovanja u cilju suzbijanja nasilja, prevencije i zaštite žrtava.

Монографије

Зборници