INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPredavanje “Savremena područja i perspektive rodnih istraživanja u feminističkoj ekonomiji – primer Srbije”

slika za vest

U organizaciji Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka, dr Tatjana Đurić Kuzmanović je 25. septembra održala prvo ovosemestralno predavanje u novopokrenutom akademskom ciklusu predavanja „Novi pogledi, perspektive i istraživanja u teoriji roda”. Ona je izlagala na temu “Savremena područja i perspektive rodnih istraživanja u feminističkoj ekonomiji – primer Srbije”. U izlaganju je predstavljena feministička ekonomija (FE) kao škola mišljenja, naučna i nastavno pedagoška disciplina, kao i glavni nalazi FE. Posebna pažnja je posvećena kontekstualnoj analizi dejstvujućih odnosa moći u procesu neoliberalizacije srpske ekonomije na rodne i ekonomske nejednakosti sa ciljem da se ukaže na značaj feminističkih ekonomskih znanja i istraživanja i diskusija o tome da li su kome i zašto potrebna, kao i FE kontekstualni pristupa u ekonomskoj rodnoj analizi.

Monografije

Zbornici