ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКААКАДЕМИЦИ

Aкадемик Милош Мацура

Milos Macura CV

Рођен je 20. јануара 1916. у Бечу. Дипломирао je на Правном факултету Универзитета у Београду 1938. године, a докторирао је 1956. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Од 1947. био je директор Статистичког уреда HP Србије, a од 1954. до 1960. године заменик директора Савезног завода за статистику. Tоком 1960. био je на истраживачком раду у Индији као стручњак Уједињених нација, а потом и у Етиопији. У Институту друштвених наука је радио од 1961. до 1963. године. У Институту је 1962. године основао Центар за демографска истраживања за чијег je управника изабран исте године. Средином 1963. именован je за директора Савезног завода за статистику. Од 1966. до 1972. године био је директор Одељења за становништво при Организацији уједињених нација. За редовног професора универзитета изабран je 1958. године. Предавао je демографију на Филозофском факултету Универзитета у Београду (1958 — 1966), a Демографију комуне и популациону политику на магистарским курсевима на универзитетима у Загребу, Београду и Скопљу. Од 1972 — 1974. предавао je пo позиву економику становништва на Универзитету у Лувену. За дописног члана САНУ изабран је 1974., за редовног 1981. године. Био је секретар Одељења друштвених наука од 1985. до 1989. године, а члан Председништва САНУ од 1989. до 1994. године. У САНУ је руководио: Одбором за проучавање становништва, Међуодељењским подбором за проучавање људских права и националних мањина, Комисијом за проучавање живота и обичаја Рома. За члана кореспондента Француске академије моралних и политичких наука изабран je 1968., a за почасног члана Краљевског статистичког друштва у Лондону 1974. године. Био је председник Међународног статистичког института (1975 — 1977); члан савета Међународне уније за научно истраживање становништва (1973 — 1977); председник Међународног комитета за информације и документацију у области друштвених наука (1975 — 1977).


Поред осталог објавио је и:

  • Економски састав становништва, Штампарија Бранко Ђоновић, 1953
  • Становништво и радна снага као чиниоци привредног развоја Југославије, Нолит, 1958
  • Прилози теорији и политици становништва: избор чланака и расправа, Економски институт, 1974
  • Насеља и становништво области Бранковића 1455. године, Српска академија наука и уметности, Службени гласник, 2001, а Завод за уџбенике и наставна средства му је 1997. године објавио изабране радове у три тома: Становништво, Становништво и развој, и Радна снага и становништво.
  • Преминуо је у Београду 29. августа 2005. године.

Монографије

Зборници