ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАЦЕНТАР ЗА ДЕМОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА

Тренутни број становника Србије *

6.760.732

Старосне пирамиде становништва Србије: 2015, 2055, 2100.

Старосне пирамиде становништва Србије: 2015, 2055, 2100

Извор: Пирамиде представљају резултат пробабилистичких пројекција становништва Србије (без података за АП Косово и Метохију) базираних на актуелном моделу UN WWP 2015. Поред тренутне старосне структуре (црвена линија), истакнут је њен највероватнији изглед у два будућа временска пресека: средином (плава) и крајем 21. века (зелена); контакт аутора: v.nikson@gmail.com

Историја: Центар је основан 1962. године, а његовим радом су управљали академик Милош Мацура (1962-1963), др Душан Брезник (1963-1985), др Мирољуб Ранчић (1985 и 1987), др Драгана Аврамов (1987-1991), др Мила Богосављевић (1993) и др Мирјана Рашевић (од 1993).


Делатности: Програм рада обухвата активности на комплексном сагледавању стања, тенденција и проблема становништва Србије и њеног окружења. У том смислу проучавају се све појаве демографског развитка, њихових тенденција, детерминирајућих фактора, законитости у кретању и очекиване промене у догледној будућности. Посебно се идентификују и истражују проблеми развитка становништва Србије и указује на могуће демографске, економске, социолошке и друге последице у областима у којима је присутан популациони фактор. У низу тема које се истражују заступљена је просторна компонента као и етничка димензија код појава у којима је она важан узрок њихових манифестација. Налази квантитативних и квалитативних анализа, укључујући и резултате дубинских истраживања, служе с једне стране као извор потребних знања за унапређење теоријско-методолошког оквира, а с друге стране за покушаје да се усмери политичко деловање у овој сфери.


Циљеви: Циљеви су прокламовани приликом оснивања Центра 1962. године. То су истраживање развитка становништва, унапређење демографске мисли, и развој научне методологије у овој области.


Организација


Управница

Мирјана Рашевић, научнa саветница


Сарадници/сараднице:

Др Весна Лукић, виша научна сарадница
Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник
Др Иван Маринковић, научни сарадник
Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница
Др Биљана Станковић, научна сарадница
Др Анкица Шобот, научна сарадница
Марко Гаљак, истраживач сарадник
Ивана Магдаленић, истраживачица приправница

Монографије

Зборници