INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKACENTAR ZA PRAVNA ISTRŽIVANjA

Istorija: Centar za pravna istraživanja (CPI), deo je Instituta od njegovog osnivanja, dakle od 1957. godine. Njegovim radom su upravljali: akademik Jovan Đorđević (1958-1962), akademik Ljubomir Tadić (1962-1965), dr Dimitrije Prodanović, (1965-1970 i 1985-1989), dr Slavoljub Popović (1970-1973), dr Svetislav Aranđelović (1974-1980), dr Ljiljana Đurović (1980-1984), dr Mijat Damjanović (1990-1992), dr Ljiljana Krulj (1992-2000), a zatim dr Zorica Mršević (2000-2008).


Delatnost: CPI kontinuirano unapređuje izučavanje pravne nauke i pozitivnog prava kroz proučavanje problema u vezi sa vladavinom prava, ljudskim pravima, savremenim pravnim tendencijama u svetu. Delatnost CPI je od interesa za razvoj pravnog sistema Srbije, jer se u njemu prati i proučava razvoj kako pravnih institucija Republike Srbije, tako i uporednopravnih sistema evropskih i drugih država. Poslednjih godina, CPI je razvio istraživanja medicinskog, zdravstvenog, ekološkog prava, rodnih studija, ravnopravnosti polova i fenomena nasilja. Istraživanje u oblasti medicinskog prava i rodnih studija, čine CPI prepoznatljivim i referentnim u naučnoj i stručnoj javnosti.


Ciljevi: Uporedna istraživanja, praćenje naučnih pravaca, i stalno unapređenje pravne nauke u Srbiji, kako sa stanovišta timskog, projektnog rada, tako i individualnog istraživačkog rada. Centar definiše i obrađuje relevantne naučne oblasti iz domena civilnog, medicinskog, i javnog prava sa posebnim osvrtom na važeće standarde ljudskih prava u tim oblastima. Centar oblikuje naučne kadrove kao deo naučnog i visoko-obrazovnog procesa i publikuje značajan broj naučnih radova.


Organizacija:


Upravnica:

Dr Hajrija Mujović, naučna savetnica


Saradnici/saradnice:

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica
Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica
Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica
Dr Marko Milenković, naučni saradnik
Dr Ranko Sovilj, naučni saradnik
Sofija Nikolić, istraživačica saradnica
Dr Sanja Stojković-Zlatanović, istraživačica saradnica
Jagoda Drljača, istraživačica pripravnica

Monografije

Zbornici