INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKACENTAR ZA POLITIKOLOŠKA ISTRŽIVANjA I JAVNO MNjENjE

Istorija: Centar je ustanovljen 1963. godine, a njegovim radom su upravljali: dr Firdus Džinić (1963-1972), dr Dragomir Pantić (1973, 1983-1988 i 2005-2009), dr Mihailo Popović (1974-1976), dr Vladimir Goati (1976-1983), dr Ljiljana Baćević (od 1989-2005), dr Aleksandar Bošković (2009-2016). Centar je realizovao preko 200 istraživanja javog mnjenja koja su ukazivala na političke promene i dinamiku političkog procesa i doprinosio je razumevanju složenih politikoloških fenomena: demokratije, vladavine prava, legitimiteta, komunikacija.


Delatnosti: Istraživanja javnog mnjenja (metodologija, struktura i dinamika javnog mnenja); istraživanja političkih sistema, političkog i glasačkog ponašanja, predviđanje izbornih rezultata; proučavanje političke komunikacije, medija i javnosti; istraživanja specifičnih društvenih događaja, pocesa i društvenih grupa (politička kultura, vrednosti, međuetnički i međureligijski odnosi, elite, mladi, žene, životni stilovi); stvaranje i održavanje baze podataka javnog mnjenja i drugih empirijskih istraživanja u Srbiji; teorijska istraživanja politike; konsultantske usluge. Centar razvija istraživanja zasnovana na najsavremenijim naučnim pristupima, koji kombinuju socijalnu psihologiju, političku psihologiju, statistiku, kao i interdisciplinarna istraživanja (sociologija, istorija, komunikologija, antropologija).


Ciljevi: Razvoj osnovnih i primenjenih istraživanja politike u savremenom dobu – savremenih komunikacija, ljudskih prava, ekstremizma, ljudske sigurnosti, pitanja jednakosti, socijalnih razlika, stavova o manjinskim grupama, koji su relevantni za istraživanja diskriminacije i nejednakosti u Srbiji.


Organizacija:


Upravnik:

Dr Zoran Lutovac, viši naučni saradnik


Saradnici/saradnice:

Dr Goran Bašić, naučni savetnik
Dr Ognjen Pribićević, naučni savetnik
Dr Bojan Todosijević, viši naučni saradnik
Dr Željka Buturović-Bradarić, naučna saradnica
Ksenija Marković, istraživačica saradnica
Dr Irena Ristić, stručna savetnica
Marko Jovanović, istraživač pripravnik
Branka Matijević, istraživačica pripravnica

Monografije

Zbornici