INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKACENTAR ZA SOCIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ISTRAŽIVANjA

Istorija: Odeljenje za sociologiju je osnovano 1957. godine. Od 1966. do 1969. godine ova naučna jedinica radi pod nazivom Centar za istraživanje društvenih odnosa, a od 1969. do 2016. godine kao Centar za sociološka istraživanja. Od 2016. godine u okviru Centra je ustanovljena i grupa za antropološka istraživanja.

Centrom su upravljali: dr Vuko Pavićević (1958-1960), dr Jože Goričar (1960-1962), dr Ilija Stanojčić (1963-1970 i 1974-1976), dr Radoslav Ratković (1970-1971), dr Živan Tanić (1971-1974) dr Vladimir Milanović (1976-1979), dr Milosav Janićijević (1979-1983), dr Velimir Tomanović (1983-2001), dr Marija Parun-Kolin (2001-2002), dr Slobodan Vuković (2002-2013) i dr Milan Brdar (od 2013-2017).


Delatnosti: U okviru Centra se realizuju fundamentalna i primenjena istraživanja iz sociologije politike, rodnih studija, sociologije religije, sociologije društvenih pokreta i studija javnog upravljanja i javnih politika. Kontinuirano se rade istraživanja diskriminisanog položaja manjinskih grupa; političke participacije i reprezentacije u parlamentarnoj demokratiji; karakteristika ženskog i muškog liderstva; uloge i značaja feminističkog pokreta; strukturalnih promena i transformacije Srbije u kontekstu procesa integracije u Evropsku uniju i religijskih fenomena u institucionalnim i neinstitucionalizovanim oblicima u postkonfliktnom društvu.


Ciljevi: Usavršavanje metoda naučnoistraživačkog rada i proučavanje mogućnosti i načina primene naučnih rezultata u praksi, pre svega u izradi analiza i studija neophodnih za kreiranje javnih politika.


Organizacija:


Upravnica:

Dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica


Saradnici/saradnice:

Dr Mirko Blagojević, naučni savetnik
Dr Snežana Grk, naučna savetnica
Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik
Dr Vladimir Mentus, naučni saradnik
Dr Nada Novaković, naučna saradnica
Dr Ivana Arsić, istraživačica pripravnica
Ana Vuković, stručna savetnica
Odeljenje za antropološka istraživanja


Rukovodilac odeljenja:

Dr Aleksandar Bošković, naučni savetnik


Saradnici/saradnice:

Dr Suzana Ignjatović, viša naučna saradnica
Dr Ljubomir Hristić, naučni saradnik
Mr Emilija Mijić, istraživačica saradnica

Monografije

Zbornici