ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Маријана Максимовић

Научна сарадница у Центру за економска истраживања Института друштвених наука


Доктор економских наука, докторирала на Економском факултету Универзитета у Београду 2003.

Магистар економских наука, магистрирала на Економском факултету Универзитета у Новом Саду 1998.

Дипломирани економиста, дипломирала на Економском факултету Универзитета у Новом Саду 1994.

Интересовања:

  • Управљање људским ресурсима у међународном пословању
  • Глобализација, евроинтеграције, питања везана за тржиште рада и економски развој

Биографија:

Од 2007. Запослена у Центру за економска истраживања при Институту друштвених наука, у Београду. Члан је пројектног тима на пројекту „Моделирање развоја и интеграције Србије у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања„ које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На пројектима Института истражује управљање људским ресурсима, управљање људским ресурсима у међународном контексту, тржиште рада и запосленост, радне односе у капитализму, глобализацију, економски развој, евроинтеграције

Учествовала је на на скуповима у земљи и иностранству, научним округлим столовима и активно објављује радове у домаћим и међународним часописима.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Научно друшво економиста Србије
  • Савез економиста Београда

Изабране публикације:

Maksimović, M. 2004. Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom poslovanju, IEN, Beograd

Maksimović, M. 2014. Filozofija rada i upravljanja u Japanu, Institut društvenih nauka, Beograd

Maksimović, M. 2017. „Međunrodni menadžment ljudskih resursa i potražnja za talentima“, u: Srbija i svet - izazovi i iskušenja, Urednik Grk, S, Institut društvenih nauka, Beograd, s.103-122.

Монографије

Зборници