ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА


ИСТРАЖИВАЧИ

Сања Стојковић-Златановић

Научна сарадница


2016 – одбрањена докторска дисертација на Правном факултету Универзитета у Београду (назив дисертације „Правни статус и заштита лица оболелих од ретких болести – радноправни, медицинскоправни и аспект социјалне заштите“, радноправна научна област).

2012 – одбрањен са одликом преддокторски рад на Правном факултету Универзитета у Београду (назив рада „Међународни оквирни колективни уговори о раду“, радноправна научна област)

2010 - уписане докторске студије, Правни факултет Универзитет у Београду (радноправна научна област)

2010 – дипл. правник, Правни факултет Универзитет у Београду (правосудни смер)
Интересовања:

  • Радно право
  • Социјално право
  • Здравствено (Медицинско) право

Биографија:

По завршетку основних студија на Правном факултету Универзитета у Београду (општа просечна оцена 9.45), где је током студија више пута била награђивана похвалницама за одличан успех и била стипендиста Министарства просвете Републике Србије, на истом факултету, уписује докторске студије на катедри за Радно и социјално право (ментор проф. др Бранко Лубарда). Године 2011. заснива радни однос у Институту друштвених наука, у звању истраживача приправника да би 2013. године била изабрана у звање истраживача сарадника. Ангажована је на пројекту ресорног министарства „Медицинскоправни и други друштвени аспекти на пољу ретких болести, људска права, политика и пракса“ (бр. ИИИ 410004). Посебно се бави актуелним правним питањима међународног и европског радног и социјалног права, као и анализом упоредног радног (и социјалног) законодавства са нарочитим освртом на антидискриминаторско радно законодавство са аспекта имплементације одређених решења која могу да буду од значаја за домаће право и праксу. Једна је од оснивача и члан Председништва Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ), где је ангажована на пројекту кога финансира Европска комисија под називом „Равноправност у политикама и услугама за пацијенте са ретким болестима“. У раду се служи енглеским, немачким и шпанским језиком.

Чланство у професионалним организацијама:

  • Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ)

https://www.researchgate.net/profile/Sanja_Stojkovic-Zlatanovic

Изабране публикације:

-„Концепт флексигурности и стратегија доживотног учења-перспективе развоја у Републици Србији“ у М. Рашевић, М. Марковић (ур.), Помераћемо границе, Институт друштвених наука, Београд, 2012, стр. 171-190.

-„Савремени концепт права на достојанствени рад“, у Међународно хуманитарно право, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем, Правни факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2013, стр. 441-456.

-Генетска дискриминација и генетско тестирање у области рада и запошљавања - основна правна питања, Страни правни живот, бр. 2/2015, стр. 157-169.

-“Vulnerabilnost društvenog i posebnost socijalnopravnog položaja lica obolelih od retkih bolesti”, Sociološki pregled, XLIX (2015), br. 4, str. 385-398.

Монографије

Зборници