INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCESPUBLIC PROCUREMENT
*In Serbian

2019

Redni broj Opis predmeta javne nabavke Dokumenti Ugovori
1 Javna nabavka male vrednosti – usluge obezbeđenja.

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ogovoru


2 Javna nabavka male vrednosti – električna energija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


3 Javna nabavka male vrednosti u cilju zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem - Usluga posredovanja pri kupovini putnih karata, rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja i organizaciju naučnih skupova.

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli okvirnog sporazuma


Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu


2018

Redni broj Opis predmeta javne nabavke Dokumenti Ugovori
1 Javna nabavka male vrednosti u cilju zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem - Usluge posredovanja pri kupovini putnih karata, rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja i organizaciju naučnih skupova

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori


Odluka o dodeli okvirnog sporazuma


Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu


2 Javna nabavka male vrednosti – usluga obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


3 Javna nabavka male vrednosti za uslugu štampe

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori


Odluka o dodeli okvirnog sporazuma


Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

4 Javna nabavka male vrednosti – nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori


Izmene i dopune konkursne dokumentacije


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Odluka o dodeli ugovora


Obavešenje o zaključenom ugovoru


2017

Redni broj Opis predmeta javne nabavke Dokumenti Ugovori
1 Javna nabavka male vrednosti - usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori


Izmena i dopuna konkursne dokumentacije


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2 Javna nabavka male vrednosti - usluga posredovanja pri kupovini putnih karata, rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja i organiziaciju naučnih skupova

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


3 Javna nabavka male vrednosti – usluga grafičke pripreme, preloma i štampanja monografija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


4 Javna nabavka male vrednosti – nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5 Usluga grafičke pripreme, preloma i štampanja monografija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Izmena i dopuna konkursne dokumentacije


Оbaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Pitanja i odgovori


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


2016

Redni broj Opis predmeta javne nabavke Dokumenti Ugovori
1 Javna nabavka - usluge posredovanja pri kupovini avio karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2 Javna nabavka male vrednosti – usluga grafičke pripreme, preloma i štampe monografija, prva partija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3 Javna nabavka male vrednosti – nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4 Javna nabavka male vrednosti – usluga grafičke pripreme, preloma i štampe monografija, druga partija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2015

Redni broj Opis predmeta javne nabavke Dokumenti Ugovori
1 Javna nabavka - usluge posredovanja pri kupovini avio karata i rezervacije hotelskog smeštaja za službena putovanja

Iѕveštaj o stručnoj oceni ponude


Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija

Iѕveštaj o stručnoj oceni ponude


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2 Javna nabavka male vrednosti – usluge portira

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija

Iѕveštaj o stručnoj oceni ponude


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

3 Javna nabavka male vrednosti – usluga grafičke pripreme, preloma i štampe monografija, prva partija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori

Iѕveštaj o stručnoj oceni ponude


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

4 Javna nabavka male vrednosti – dobra - električna energija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija

Iѕveštaj o stručnoj oceni ponude


Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

5 Javna nabavka male vrednosti – usluga grafičke pripreme, preloma i štampe monografija

Poziv za podnošenje ponude


Konkursna dokumentacija


Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6 Javna nabavka male vrednosti – usluga štampanja reklamnog materijala

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2014

Redni broj Opis predmeta javne nabavke Dokumenti Ugovori
1 Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama za štampanje monografija

Konkursna dokumentacija


Pitanja 1


Pitanja 2


Pitanja 3


Pitanja 4


Iѕveštaj o stručnoj oceni ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Ugovor

2 Javna nabavka male vrednosti za nabavku električne energije (dobra)

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Ugovor

3 Javna nabavka male vrednosti, štampanje monografija, druga partija

Konkursna dokumentacija


Pitanja 1


Pitanja 2


Pitanja 3

Odluka


Ugovor o štampanju monografija

4 Javna nabavka male vrednosti, štampanje monografija, treća partija

Konkursna dokumentacija

Odluka


Ugovor o štampanju monografija

5 Javna nabavka male vrednosti, štampanje monografija, četvrta partija

Konkursna dokumentacija

Odluka


Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Ugovor o štampanju monografija

Monographs

Collection of papers