Predrasude - rad i zapošljavanje Roma


Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje Instituta društvenih nauka iz Beograda sprovodi istraživanje javnog mnjenja posvećeno praćenju rezultata socijalne inkluzije Roma. Često se tvrdi da su predrasude jedna od osnovnih prepreka uključivanju Roma u rad i ostvarivanju prava na rad. Anketom nastojimo da istražimo ovu tvrdnju i Vaše mišljenje nam pomaže da te učinimo.

 

POPUNJAVANJE ANKETE TRAJE MANJE OD 5 MINUTA

 


Vaše učešće u istraživanju je dobrovoljno. Možete slobodno da izaberete na koja pitanja želite da odgovorite, i možete prekinuti anketu u bilo kom trenutku bez davanja ikakvog objašnjenja. Ipak, bili bismo Vam veoma zahvalni ukoliko biste jednom započeto odgovaranja priveli do kraja i odgovorili na sva pitanja. Više o aktivnostima institucije koja sprovodi istraživanje možete saznati na ovom linku: (http://www.idn.org.rs/cpijm_cir.php).

Na kraju ankete možete da uporedite neke od svojih odgovora sa do sada pristiglim odgovorima drugih ispitanika.

Poverljivost podataka: Sve informacije o Vama tretiraćemo sa strogom poverljivošću i u skladu sa propisima Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) i nacionalnim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi podaci iz Republike Srbije se prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018). Nacionalna institucija zadužena za zaštitu podataka: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, https://www.poverenik.rs/sr/. Svaka publikacija proizašla iz ovog rada koristiće podatke koji su anonimizirani, odnosno na osnovu kojih neće biti moguće identifikovati nijednog pojedinačnog učesnika. Vaše anonimne odgovore će naučni tim koristiti u naučno-istraživačke stručne svrhe. Imajte na umu da jednom kada se dati odgovori uključe u objavljene analize ili u bazu podataka, oni se ne mogu povući jer mi nećemo moći da identifikujemo Vaše odgovore.  Ako imate bilo kakve pritužbe ili nedoumice u vezi sa ovim istraživanjem, možete se obratiti istraživačkom timu na adresu: jms2020@idn.org.rs.

Molimo pročitajte i potvrdite sledeće: Potvrđujem da sam pročitao i razumeo gorenavedene informacije. Imao sam priliku da razmotrim informacije, postavim pitanja i na njih sam dobio zadovoljavajuće odgovore. Razumem da je moje učešće dobrovoljno i da sam slobodan da se povučem u bilo kojem trenutku bez ikakvog razloga. Razumem da će se moji podaci tretirati poverljivo, a svaka publikacija proizašla iz ovog rada koristiće podatke koji me ne mogu identifikovati. Moji anonimizirani odgovori mogu se koristiti u naučne i stručne svrhe, deliti sa drugim istraživačima. Klikom za nastavak ankete označavam da slobodno pristajem na učestvovanje u ovoj studiji.

Unapred Vam se zahvaljujemo na saradnji!

Ova anketa sadrži 14 pitanja.