Društveni i politički aspekti KOVID-19 pandemije (I)


Close-up corona virus microscope image Free Photo

Poštovana/poštovani,

Pozivamo Vas da uzmete učešće u istraživanju o mišljenjima, reakcijama i iskustvima građana i građanki tokom pandemije KOVID-19!

Istraživanje organizuje Institut društvenih nauka (IDN) iz Beograda, u saradnji sa istraživačima sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Fakulteta političkih nauka iz Podgorice. Upitnik sadrži pitanja o raznim aspektima Vašeg iskustva tokom pandemije koronavirusa. Ovde nema tačnih ili pogrešnih odgovora, zanimaju nas samo Vaša iskrena mišljenja.

Vaše učešće u istraživanju je dobrovoljno. Možete slobodno da izaberete na koja pitanja želite da odgovorite, a na koja ne, i možete prekinuti anketu u bilo kom trenutku bez davanja ikakvog objašnjenja. Učešće u ovom istraživanju nije skopčano ni sa kakvim negativnim posledicama. Popunjavanje ankete traje oko 20 minuta.

Svi Vaši odgovori su anonimni i poverljivi i tretiraćemo ih u skladu sa propisima Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR) i nacionalnim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti. Svi podaci iz Republike Srbije se prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018). (Nacionalna institucija zadužena za zaštitu podataka u našoj zemlji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, https://www.poverenik.rs/sr/.)

Svaka publikacija proizašla iz ovog istraživanja koristiće podatke koji su anonimizirani, odnosno na osnovu kojih neće biti moguće identifikovati nijednog pojedinačnog učesnika. Vaše anonimne odgovore će naučni tim isključivo koristiti u naučne i stručne svrhe. Imajte na umu da jednom kada se dati odgovori uključe u objavljene analize ili u bazu podataka, oni se ne mogu povući jer mi nećemo moći da identifikujemo Vaše odgovore. 

Ako imate bilo kakve pritužbe ili nedoumice u vezi sa ovim istraživanjem, možete se obratiti istraživačkom timu na adresu: kovid-19-ml@idn.org.rs.

Unapred se zahvaljujemo na saradnji!

Molimo pročitajte i potvrdite sledeće:
Potvrđujem da sam pročitao i razumeo gorenavedene informacije. Imao sam priliku da razmotrim informacije, postavim pitanja i na njih sam dobio zadovoljavajuće odgovore.
Razumem da je moje učešće dobrovoljno i da sam slobodan da se povučem u bilo kojem trenutku bez ikakvog razloga. Razumem da će se moji podaci tretirati poverljivo, a svaka publikacija proizašla iz ovog rada koristiće podatke koji me ne mogu identifikovati. Moji anonimizirani odgovori mogu se koristiti u naučne i stručne svrhe, deliti sa drugim istraživačima ili učiniti dostupnim na internet na zahtev drugim istraživačima.

Klikom za nastavak ankete označavam da slobodno pristajem na učestvovanje u ovoj studiji.