INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAPROJEKTI - CENTAR ZA DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANjA

2019

Utvrđivanje i promovisanje veze između politika fertiliteta Srbije i Agende 2030 Ujedinjenih nacija. Rukovodilac: Mirjana Rašević

2019-2017

Projekat YOUMIG Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration / Unapređenje institucionalnih kapaciteta i pospešivanje saradnje u cilju suočavanja i postupanja u skladu sa uticajima transnacionalnih migracija mladih

Program: EU INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Vreme trajanja projekta: januar, 2017. – jun, 2019.

Partneri na projektu: naučni instituti, univerziteti, zavodi za statistiku i lokalne samouprave (19 partnera iz osam zemalja - Austrija, Bugarska, Mađarska, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija); partneri iz Srbije: Institut društvenih nauka, Republički zavod za statistiku, Opština Kanjiža.

Ciljevi projekta:

  • Bolje razumevanje migracionih činilaca - demografskog okvira, trendova na tržištu rada i društvenih uslova koji utiču na živote ljudi
  • Stvaranje novih načina za merenje migracionih trendova koji mogu da budu korisni za planiranje i izradu strategija
  • Pomoć opštinama i gradovima u savladavanju svakodnevnih promena uzrokovanih migracijama
  • Povezivanje rezultata istraživanja sa lokalnim razvojnim ciljevima kako bi se unapredile javne politike

Aktivnosti i rezultati projekta su dostupni na web sajtu:
http://interreg-danube.eu/youmig
https://www.facebook.com/youmigproject/

2018

Istraživanje o aktiviranju četiri jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji, radi identifikovanja demografskih izazova i unapređivanja populacione politike na lokalnom nivou. Rukovodilac: Mirjana Rašević

2017

Demografija i populaciona politika. PERFORM. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

2014-2012

Managing Migration and its Effects in South-East Europe - Transnational actions towards evidence based strategies (SEEMIG). European Union's South-East Europe Programme. Projekat realizovali partneri iz osam zemalja. Ko-rukovodilac: Mirjana Rašević.

2013-2012

Transnational Networks, Transnational Entrepreneurship and the Role of the State, Regional Research Promotion Programme on Western Balkans. Projekat realizovali Grupa 484 i Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka iz Beograda i Institute for Change and Leadership in Albania iz Tirane. Ko-rukovodilac: Jelena Predojević-Despić

2012

Demografija za novinare. Centar za promociju nauke. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

2004

Sačuvajmo reproduktivno zdravlje. Ministarstvo za socijalna pitanja. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

2002

Model zakona o društvenoj brizi o deci. Ministarstvo za socijalna pitanja. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

2002-2001

Voljna sterilizacija – potreba, barijere i pravna rešenja. Ministarstvo za socijalna pitanja. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

1999

Razvitak stanovništva Republike Srbije 1991-1997. Ministarstvo za brigu o porodici. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

1998-1997

Socijalni položaj žene na Kosovu i Metohiji i njeno reproduktivno ponašanje. Ministarstvo za brigu o porodici. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

1995

Iskustva populacione politike u svetu. SANU. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

1995-1994

Razvitak stanovništva Srbije 1950-1991. Savet za stanovništvo, porodicu i decu. Rukovodilac: Mirjana Rašević.

1988

Demografski razvoj i populaciona politka SAP Kosovo. Pokrajinski zavod za društveno planiranje Kosova. Rukovodilac: Dragana Avramov.

1985-1983

Population and Development in Southern Europe. United Nations Fund for Population Activites. Projekat realizovan u više zemalja. Ko-rukovodilac: Dušan Breznik.

1984

Projekcije stanovništva i zapošljavanje. Savezni zavod za društveno planiranje. Rukovodilac: Dušan Breznik.

1979

The Population of Yugoslavia. Population Department of the United Nations i United Nations Trust Fund for Population Activity. Rukovodilac: Dušan Breznik.

1979-1977

Fertilitet jugoslovenskog stanovništva i ocena dosadašnjeg rada na planiranju porodice u Jugoslaviji. United Nations Fund for Population Activites i Republička zajednica za nauku Srbije. Rukovodilac: Dušan Breznik.

1973-1971

The Determinants and Consequences of Population Trends. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Projekat realizovan u saradnji sa sledećim partnerima: Central Statistical Administration of the Council of Ministers of the USSR, Moscow; Institut national d’études démographiques, Paris; Institute of Population Problems, Tokyo; Office of Population Research, Princeton University, Princeton, N.J. Ko-rukovodilac: Dušan Breznik.

1973-1969

Demografska tranzicija u društvu koje doživljava probražaj. Savezni zavod za međunarodnu tehničku saradnju i U.S. Department of Health, Education and Welfare, National Center for Health Statistics, Washington,. D.C. Rukovodilac: Dušan Breznik.

Monografije

Zbornici