RESURSNI CENTAR ZA
PODRŠKU ISTRAŽIVANjIMA

PROJEKTI - Populizam u Srbiji

Naziv projekta: Podrška razvoju istraživanja i upravljanja projektima

Period realizacije: novembar 2016 – novembar 2017

Donator: Helvetas Swiss Intercooperation preko projekta Perform

Ukratko o projektu: Na osnovu sprovedene studije Support Social Sciences Research Institute, ovim projektom je osnovan Resursni centar za podršku istraživanjima (RCPI) sa sedištem u Beogradu u Institutu društvenih nauka, radi uspostavljanja infrastrukturne podrške istraživanjima, naročito onim koja su usmerena ka javnim politikama ili se ostvaruju na osnovu međunarodnih poziva (HORIZON i drugi). Resursni centar za podršku istraživanjima (RCPI) kao nevladino, neprofitno, tink-tenk udruženje, sa ciljem da se pozicionira kao resurs nauci i nevladinom sektoru, i kao most koji će spojiti nauku sa donosiocima odluka, raditi na pripremi naučnih i istraživačkih projekata, organizovati stručne seminare i edukativne programe u Srbiji.