ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Одржан скуп „Србија и реформисање института одговорности“

slika za vest

Поводом обележавања шездесет година постојања Института друштвених наука, у петак 3. новембра 2017. године одржан је округли сто под називом „Србија и реформисање института одговорности“у организацији Центра за правна истраживања. Сарадници Центра су излагали и учествовали у дебати о актуелним питањима одговорности у српском праву кроз осврт на следеће теме: Професионална одговорност код обавлјања здравствених делатности (М.Сјеничић), Актуелности осигурања од одговорности (Х.Мујовић), Одговорност везана за области система здравственог осигурања и социјалне заштите (Р.Совиљ), Одговорност државе и пословног сектора за остваривање и заштиту људских права без дискриминације по било којој основи (М.Докмановић), Одговорност за насиље у спорту: хулигани нису сами (З.Мршевић), Корпоративна одговорност за здравље и безбедност потрошача и заштиту животне средине (М.Докмановић), Резиденцијалне установе у друштву неодговорности – актуелна питања инспекцијског и стручног надзора (М.Миленковић), Различити облици одговорности у области заштите здравља и безбедности на раду (С.Стојковић Златановић). На скупу је истакнута потреба да се правно унапреде институти сваке од одговорности и оснаже механизми правне заштите у разматраним областима, имајући истовремено у виду потребу ефикаснијег рада правосудних инстанци као и других државних и независних тела у опште.

 

Монографије

Зборници