ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

Др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука презентирала своје радове на две конференције: "Правосуђе и медији" и "Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави"

slika za vest

На међународном научном скупу "Правосуђе и медији" који се у организацији Института за криминолошка и социолошка истраживања одржава на Палићу (08-09. јун), др Зорица Мршевић је изложила рад на тему Медијско представљање насиља над женама. Анализа обухвата двогодишњи период, 2015-2016. годину. Констатује се подударност случајева партнерског фемицида са фемицидима претходног периода (2012-14 године), како у криминолошком погледу, тако и у погледу начина њихове медијске презентације. Идентификују се позитивне новине које су се појавиле у посматраном периоду а које се односе на систематско праћење судских епилога случајева родно заснованог насиља као резултат захтева женског активизма.
У организацији Криминалистичко полицијске академије одржан је у периоду од 23. до 25. маја на Тари Осми научно-стручни скуп са међународним учешћем „Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави“. У коауторском раду Родни приступ безбедности у правној држави,  др Зорица Мршевић и потпуковницa мр Светлана Јанковић анализирале су промене родног састава и родног профила институција сектора безбедности, а посебно оружаних снага. Нагласиле су да унутрашња родна трансформација сектора безбедности није само повећање броја ангажованих жена у професионалном статусу, већ се ради и о променама самог концепта безбедности. Савремена реорганизација омогућила је не само отварање већег броја формацијских улога за жене већ и повећано уважавање професионалних капацитета униформисаних жена. Ауторке су такође идентификовале начине на који жене у оружаним снагама могу да допринесу трансформативним процесима родне реконцептуализације безбедности, преиспитивањем родних улога и захтевом за егалитарним родним односима унутар оружаних снага, супротстављајући се традиционално постојећим родним стереотипима и неједнакостима.

Монографије

Зборници