INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADEMOGRAFSKI PREGLED

slika za vest

Na inicijativu demografa, Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka zajedno sa Ministarstvom nadležnim za socijalnu politiku izdaje Demografski pregled, u cilju potpunijeg informisanja donosilaca odluka i kreatora populacione klime o različitim pojavama razvitka stanovništva. Demografski pregled je bilten, izdaje se četiri puta godišnje na neku od aktuelnih tema, a namenjen je poslanicima republičkog parlamenta, predstavnicima lokalne samouprave i novinarima. Do sada je objavljeno 66  brojeva. Od prvog broja koji se odnosio na prirodno kretanje stanovništva Srbije tokom 1990-ih do poslednjeg broja pod nazivom „Promocija seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih u Srbiji: Zašto? Ko? Kako?“, javnosti je približen veliki broj populacionih tema. 

 

Objavljeni brojevi Demografskog pregleda su dostupni na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 

https://www.minrzs.gov.rs/?view=lat&action=page&id=demografski-pregled

 

Monografije

Zbornici