INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Ranko Sovilj održao predavanje u okviru Ciklusa predavanja mladih istraživača

slika za vest

U okviru ciklusa predavanja mladih istraživača IDN-a 13. novembra dr Ranko Sovilj, istraživač saradnik u Centru za pravna istraživanja održao je predavanje na temu: „Regulatorne mere i politike upravljanja rizicima u investicionim društvima". Predavanje se odnosilo na normativne okvire i uslove poslovanja investicionih društava, kao najznačajnijih učesnika na tržištu kapitala, u uslovima sve veće globalizacije finansijskih tokova i integrisanosti svetske privrede. U nastavku predavanja ukazano je na pravni položaj domaćih brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka, kao i izazovima sa kojima se suočavaju na tržištu vrednosnih papira.

Monografije

Zbornici