INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAOdržan međunarodni naučni skup Relational Studies on Global Conflicts: Toward a New Approach to Contemporary Crises

slika za vest

Međunarodni naučni skup Relational Studies on Global Conflicts: Toward a New Approach to Contemporary Crises je održan 21-22 decembra u Beogradu. Cilj skupa bio je da se izuči nov pristup kojim bi se analizirali globalni konflikti i post-konfliktna društva sa naglaskom na tzv. relacionu dinamiku kako između aktera tako i među događajima –što bi se moglo nazvati i “Relacione studije o globalnim konfliktima”. Ključna tačka izlaganja prvog panela bila je analiza podataka empirijskih istraživanja na temu kako građani (birači) u postkonfliktnim društvima (Sirija, Irak i BiH) percipiraju državni poredak u kome žive. Drugi panel je bio posvećen analizi uzajamnog uticaja međudržavnih odnosa i regionalnih konflikata u Jugo-istočnoj i Zapadnoj Aziji sa namerom da se ispitaju mogućnosti koncepta regionalnog udruživanja u organizacije poput ASEAN, TPP, EU i GCC i uticaj ovih organizacija na ponašanje političkih elita i političku i ekonomsku integraciju unutar država članica. Tema trećeg panela se bavi analizom uticaja (re)vizije prošlosti i kako se ona oslikava kroz uređenje institucija i narativa koji dominira među političkim elitama u nekada zaraćenim državama. Na poslednjem panelu prvog dana skupa dat je pregled rešenja i politika koja su primenjena u postkonfliktnim društvima poput Palestine, Turske, BiH.

 

Foto galerija

Monografije

Zbornici