INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKADr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka prezentirala svoje radove na dve konferencije: "Pravosuđe i mediji" i "Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi"

slika za vest

Na međunarodnom naučnom skupu "Pravosuđe i mediji" koji se u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja održava na Paliću (08-09. jun), dr Zorica Mršević je izložila rad na temu Medijsko predstavljanje nasilja nad ženama. Analiza obuhvata dvogodišnji period, 2015-2016. godinu. Konstatuje se podudarnost slučajeva partnerskog femicida sa femicidima prethodnog perioda (2012-14 godine), kako u kriminološkom pogledu, tako i u pogledu načina njihove medijske prezentacije. Identifikuju se pozitivne novine koje su se pojavile u posmatranom periodu a koje se odnose na sistematsko praćenje sudskih epiloga slučajeva rodno zasnovanog nasilja kao rezultat zahteva ženskog aktivizma.
U organizaciji Kriminalističko policijske akademije održan je u periodu od 23. do 25. maja na Tari Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi“. U koautorskom radu Rodni pristup bezbednosti u pravnoj državi,  dr Zorica Mršević i potpukovnica mr Svetlana Janković analizirale su promene rodnog sastava i rodnog profila institucija sektora bezbednosti, a posebno oružanih snaga. Naglasile su da unutrašnja rodna transformacija sektora bezbednosti nije samo povećanje broja angažovanih žena u profesionalnom statusu, već se radi i o promenama samog koncepta bezbednosti. Savremena reorganizacija omogućila je ne samo otvaranje većeg broja formacijskih uloga za žene već i povećano uvažavanje profesionalnih kapaciteta uniformisanih žena. Autorke su takođe identifikovale načine na koji žene u oružanim snagama mogu da doprinesu transformativnim procesima rodne rekonceptualizacije bezbednosti, preispitivanjem rodnih uloga i zahtevom za egalitarnim rodnim odnosima unutar oružanih snaga, suprotstavljajući se tradicionalno postojećim rodnim stereotipima i nejednakostima.

Monografije

Zbornici